منسوجات هوشمند

منسوجات هوشمند

منسوجات هوشمند ساختار هایی هستند كه شرایط محیطی را احساس و نسبت به آنها واكنش نشان می دهند. تولید و كاربرد منسوجات هوشمند از دایره تخیل خارج شده و به حقیقت بیوسته اند. فرشهای خود تمیز كننده نمونه مناسبی برای كاربرد تجاری این نسوج است. بسته به نحوه واكنش ٬ منسوجات هوشمند را به چند دسته تقسیم می كنند؛
•    منسوج هوشمند غیر فعال كه تنها شرایط محیطی را حس می كند.
•    منسوج هوشمند فعال كه شرایط محیطی را حس و واكنش نشان می دهد.
•    منسوج هوشمند بسیار فعال كه شرایط محیطی را حس ٬ واكنش نشان داده و خود را با آنها سازگار می كند.